Ontluisterend rapport langlopende dossiers Ermelo uitdaging voor gemeenteraad

Foto: pixaby.com

Ontluisterend op meerdere onderdelen, dat is het rapport van Necker van Naem die in opdracht van de gemeenteraad van Ermelo onderzoek heeft gedaan naar 3 langlopende dossiers. Het bureau deed onderzoek naar de langlopende dossiers: Bar Twinns, Tomassen Duck-To en Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. Het onderzoek richtte zich specifiek op de interne en externe communicatie, waaronder de informatievoorziening, en samenwerking met betrokkenen. Het rapport geeft de gemeenteraad echter ook de handvatten om verder te gaan op de ingeslagen weg om een netwerkgemeente te worden. Dit wordt uitgebreid toegelicht met de nodige aanbevelingen in het rapport.

De negatieve manier waarop de gemeente Ermelo in 2020 in het nieuws kwam was voor de gemeenteraad aanleiding een verkenner aan te stellen die onderzoek ging doen naar de bestuurskracht van de gemeente Ermelo in zijn brede context. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. Daarop volgde een onderzoek door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) naar de conflicten en onvrede binnen het bestuur van de gemeente Ermelo. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. Door de conclusies en de aanbevelingen van het rapport van het onderzoek zag toenmalige burgemeester André Baars zich genoodzaakt op te stappen. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. Naar aanleiding van het rapport van de NSOB besloot de gemeenteraad een onafhankelijk onderzoek te doen naar langlopende dossiers. Klik HIER voor eerdere berichtgeving.

Controversieel
Met zijn plotselinge vertrek op 28 oktober 2020, sneed Baars ook iedereen de pas af hem vragen te stellen over de ontstane situatie. Ook in het rapport van Necker van Naem wordt zijn naam niet vermeld als gesprekspartner. Wie vraagt zich niet nog steeds af waarom Baars destijds de zaken op ‘zijn manier’ deed. Want zijn aandeel is volgens de door Necker van Naem wel gesproken betrokkenen nogal controversieel. Ook zou Baars ‘op eigen houtje’ hebben gehandeld, bijvoorbeeld in de zaak Bar Twinns, en de besluitvorming ter kennisname aan de overige collegeleden hebben meegedeeld.

Partijdig gehandeld
Daarnaast concludeert het rapport onder meer dat in alle drie de dossiers externen van mening zijn dat de gemeente, en dan met name Baars, partijdig heeft gehandeld.

In twee dossiers, Tomassen Duck-To en Ten Hove, in het voordeel van de ondernemer (en in het nadeel van omwonenden), in één dossier, Bar Twinns. Het lijkt alsof de gemeente niet handhavend wíl optreden, zo geven stichtingen WRBT en DOEH aan. De gemeente zelf (ambtelijke organisatie, college) geeft aan dat er geen sprake is geweest van partijdig handelen, en dat zij altijd zorgvuldig gehandeld heeft.

Verwachtingen niet waargemaakt
Wat wel door iedereen (gemeente én externen) erkend wordt, is dat er in de dossiers door Baars verwachtingen zijn gewekt richting ondernemers die later niet waargemaakt konden worden.

Met negatieve consequenties voor alle partijen. Dit heeft het wantrouwen van de externen in de gemeente vergroot.

Ongelijkwaardig
Over de momenten waarop gemeente en externen wel met elkaar in gesprek zijn gegaan is het beeld ontstaan van ongelijkwaardige gespreksverhoudingen.

Voornamelijk wanneer het gesprek gevoerd werd met de toenmalig burgemeester. Uit alle dossiers komen signalen naar voren van een inwoner of ondernemer die zich niet serieus genomen of zelfs onder druk gezet voelt. Positief zijn externen over gesprekken die zij met enkele, individuele ambtenaren hebben gevoerd.

Geen vat op de dossiers
Uit het rapport valt op te maken dat de gemeenteraad maar geen vat op de dossiers:

Uit het dossier Bar Twinns:

Raadsleden beamen dat het dossier bij enkelen wel op het netvlies stond, maar dat het lastig was om informatie te verkrijgen over het dossier. Wanneer er directe vragen van raadsleden aan ambtenaren werden gesteld, nam kort daarna de toenmalig burgemeester contact op. Hieruit maken raadsleden op dat er spanning op het dossier zat en dat de toenmalig burgemeester dicht op het dossier zat.

Uit het dossier Tomassen Duck-To, raadsvergadering 16 oktober 2019:

Tijdens de vergadering heeft de toenmalig burgemeester – op dat moment zowel voorzitter van de vergadering als portefeuillehouder op het dossier – een grote stempel op het proces van besluitvorming gedrukt. Er ontstond druk om snel van oordeelsvorming over te gaan op besluitvorming. Een druk die in zekere mate voor de fractievoorzitters te verklaren was, maar niet voor andere raadsleden. Dit zorgde voor verwarring onder de raadsleden. De wijze waarop deze raadsvergadering is verlopen, heeft volgens gesprekspartners gezorgd voor de schijn dat de raad in zekere mate gedwongen is om in te stemmen met het ontwerp-VVGB. Ook heeft het gezorgd voor schade aan het vertrouwen van stichting DOEH in de gemeente.

Uit het dossier Timmerfabriek Ten Hove: 

Hoewel besluitvorming waar dat nodig is steeds wordt voorgelegd aan de raad, heeft het college het primaat in het bepalen van de lijn die de gemeente kiest. Bestuurders nemen daardoor de vrijheid om beslissingen te nemen en de raad heeft dan het gevoel buitenspel te staan. De raad heeft in het dossier tegelijkertijd niet het initiatief genomen om de regie naar zich toe te trekken.

Behandeling rapport
Het rapport wordt behandeld in de twee raadsvergaderingen van 1 en 8 september. Op woensdag 1 september is er eerst een beeldvormende raadsvergadering. Daarin kan elke belanghebbende inspreken. In die vergadering is er nog geen debat. Die vindt plaats in de volgende vergadering van 8 september. Mogelijk wordt dan ook meteen een besluit genomen over de conclusies van het rapport en de aanbevelingen die worden gedaan.

Belangstelling? Klik HIER voor het volledige rapport

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen