Windpark Horst en Telgt: Provincie start inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan

Plannen zoals een windpark in Horst en Telgt moeten bijdragen aan de doelstelling van de gemeente Ermelo.
Foto: Archief Grietje-Akke de Haas (foto van animatie van Prowind)

De Provincie Gelderland maakt een start met de inspraak Agenda Milieuonderzoek en Participatieplan inzake windpark Horst en Telgt op het grondgebied van de gemeenten Ermelo en Putten.

Dit laat de Provincie Gelderland in een persbericht weten.

Eerst onderzoek doen
Het persbericht vervolgt: Prowind wil in de kernen van Horst en Telgt een windpark bouwen. Voordat het windpark er kan komen, moet er onderzoek gedaan worden naar de effecten hiervan op het milieu en de omgeving. Hiervoor wordt een onderzoeksagenda Milieu (Nota Reikwijdte en Detailniveau) opgesteld. Hierin staat wat er onderzocht wordt en op welk niveau. Daarnaast heeft de provincie in samenspraak met beide gemeenten een participatieplan opgesteld. Hierin staat precies wie, wanneer en op welk niveau meedenkt, meepraat en meebeslist over (delen van) het plan. Gedeputeerde Staten besloten op 11 mei 2022 om de concepten van beide stukken vrij te geven voor inspraak.

Spreekuren
De stukken zijn digitaal en fysiek in te zien in de periode van 19 mei tot en met 29 juni bij de gemeentehuizen van Ermelo en Putten en het Huis der Provincie in Arnhem. In de eerste 2 weken van juni worden er ook spreekuren gehouden waar iedereen kan binnenlopen om vragen te stellen. Digitaal zijn de stukken vanaf 19 mei beschikbaar op de projectwebsite. Inspreken via een zienswijze kan zowel digitaal, mondeling als schriftelijk. Alle informatie evenals de data van de spreekuren staan op de projectsite na 18 mei: https://www.gelderland.nl/windparkhorstentelgt

Vervolg
Op basis van de adviezen en de zienswijzen wordt de definitieve onderzoeksagenda milieu bepaald en volgt het milieuonderzoek. (MER). De uitkomsten hiervan worden gebruikt voor de keuze voor een voorkeursalternatief voor het windpark. Naar verwachting gebeurt dit in het najaar van 2022. De volgende stap is dan het opstellen van het ontwerp-inpassingsplan (of Projectbesluit zoals dit in de toekomst gaat heten). Ook hierover is weer inspraak mogelijk.

Algemene bewonersbijeenkomst op 17 mei
De provincie en beide gemeenten houden op 17 mei een bijeenkomst voor inwoners en belangstellenden. De intentie is om met elkaar kennis te maken -nu de provincie de procedure doet- de planning en het plan toe te lichten. Inwoners binnen een bepaalde cirkel krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Anderen zijn uiteraard ook welkom. Via informatieborden kunnen mensen zien wat de planning is, het proces, de procedure, wanneer de inspraak- en participatiemomenten en wat de onderwerpen zijn. Aan kleine tafels is vervolgens de gelegenheid om in gesprek te gaan met elkaar en de projectorganisatie aandachtspunten mee te geven. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen inwoners zich ook opgeven voor de klankbordgroep provinciaal inpassingsplan. De klankbordgroep gaat bestaan uit meerdere partijen én bewonersvertegenwoordiging. De klankbordgroep krijgt een stem in het proces.

  • Datum: dinsdag 17 mei
  • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
  • Locatie: Theaterzaal De Dialoog (ingang aan de Chevallierlaan)
  • HIER aanmelden

Algemeen
Prowind BV heeft samen met de Werkgroep Duurzame Energie van de Buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie (hierna: de initiatiefnemers) het voornemen om het Windpark Horst en Telgt te ontwikkelen van zeven windturbines. Het plangebied ligt zowel in de gemeenten Ermelo (zes) en Putten (1), beiden gelegen in de provincie Gelderland. Langs en nabij de A28. De provincie doet voor dit windpark de wettelijke procedures in samenwerking met de gemeenten Putten en Ermelo.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen