Fractievoorzitters politieke partijen nuanceren resultaten onderzoek bestuurscrisis in Ermelo

De fractievoorzitters van de 6 politieke partijen.
Foto: Grietje-Akke de Haas

De fractievoorzitters van CDA, ChristenUnie, Progressief Ermelo, BurgerBelangen, SGP en VVD nuanceren de uitkomsten van het onderzoek naar de bestuurscrisis in Ermelo. Klik HIER voor eerdere berichtgeving. Dit doen zij in onderstaande verklaring.

De Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB) heeft een verkenning uitgevoerd naar de conflicten en onvrede binnen het bestuur van Ermelo. Deze verkenning is op donderdag 15 oktober jl. gepubliceerd. Allereerst zijn we de onderzoekers erkentelijk voor het door hun gedane werk en zijn we positief dat er een stevig en inhoudelijk rapport ligt. Als fractievoorzitters erkennen wij de problemen die beschreven zijn door de onderzoekers in dit rapport en ook de oorzaken hiervan. Wij hebben kennis genomen van de aanbevelingen en van ons mag een constructieve houding worden verwacht, aangezien het onze intentie is én altijd is geweest om het beste te doen voor de gemeente Ermelo. De aanbevelingen die gedaan zijn in het rapport geven handvatten om de gesignaleerde problemen aan te pakken. Wij vertrouwen erop dat de raadsleden hier met elkaar over in gesprek gaan in de raadsvergadering van woensdag 28 oktober a.s.

Wel zien wij ons genoodzaakt om een aantal verduidelijkingen aan te brengen, omdat de context op sommige punten, ons inziens, ontbreekt. In het rapport schrijven de onderzoekers dat de fractievoorzitters in juli jl. het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd. Dit is correct. Dit was een zware beslissing voor ons, welke niet lichtzinnig is genomen. Het is een langlopend proces geweest om tot deze ingrijpende conclusie te komen. Hiertoe hebben wij, als klankbordgroep die belast is met het voeren van de jaarlijkse gesprekken met de burgemeester, de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd. We hebben gesproken met de volgende gremia: de wethouders, de gemeentesecretaris en de griffier. Ook hebben wij input opgehaald bij onze fracties. Daarnaast zijn de eerder met de burgemeester gevoerde gesprekken, waaronder de herbenoemingsgesprekken, meegenomen als basis voor het klankbordgesprek*. Ook is er gekeken naar het profiel dat in 2011 opgesteld is ten tijde van de sollicitatieperiode.

De input was van dien aard dat wij ons grote zorgen maakten. Zo kwam ons, meerdere malen, ter ore dat er een onwerkbare situatie in het college was ontstaan, waarbij geen perspectief op verbetering werd gezien.
Het gesprek met de burgemeester gaf een volstrekt tegengesteld beeld. Daarom hebben wij besloten enige bedenktijd te nemen. Gedurende deze periode heeft de burgemeester contact opgenomen met de Commissaris van de Koning en op diens advies een externe adviseur in de arm genomen om met de collegeleden te spreken. Over deze bevindingen zijn wij gerapporteerd door de burgemeester op 23 april jl. Vervolgens hebben wij besloten om advies te vragen aan de Commissaris van de Koning. Zijn advies was om nogmaals met de wethouders en de gemeentesecretaris aan tafel te gaan, om te horen of de situatie was verbeterd. Dit was volstrekt niet het geval en de onwerkbare situatie werd wederom genoemd.

Omdat ook in dit gesprek geen perspectief werd gezien door de wethouders en de gemeentesecretaris, voelden wij dat de positie van de burgemeester onhoudbaar was geworden. Door de onwerkbare situatie in het college meenden wij dat dit zo niet langer kon voortduren en de bestuurbaarheid van Ermelo in het geding kwam. De inbreng van het gesprek met de gemeentesecretaris was mede verantwoordelijk voor de fractievoorzitters om tot deze conclusie te komen. Het bevreemdt ons dat de gemeentesecretaris ten tijde van de gesprekken met ons, een ander beeld heeft gegeven dan uit het rapport blijkt.

Om voorgenoemde redenen hebben wij in een gesprek met de burgemeester in juli jl. het vertrouwen in de burgemeester opgezegd. Dit was een eenzijdige beslissing waarover wij onze fracties niet hebben kunnen raadplegen. Dit komt omdat wij gedurende dit hele traject strikte vertrouwelijkheid hebben betracht (conform de regels voor de klankbordprocedure). Na deze beslissing zijn wij naar de Commissaris van de Koning gegaan om te vragen hoe we dit traject verder moesten vervolgen.

Wij hechten aan deze duiding, om te benadrukken dat wij te allen tijde het belang van de bestuurbaarheid van Ermelo voorop hebben gesteld, iets wat wij nog steeds voorstaan. Wij wilden zorgvuldig, respectvol en netjes te werk gaan, zonder welke partij dan ook onnodig te beschadigen. Achteraf bekeken kunnen wij constateren dat wij op het punt van het vertrouwen opzeggen naar de burgemeester, niet de juiste formele weg hebben bewandeld.

Het rapport vermeldt dat de klankbordgroep de burgemeester als enige zondebok aanwijst, ook dit behoeft enige nuancering. Ook de wethouders is de spiegel van zelfreflectie voorgehouden. Wij wisten dat het vertrouwen in de burgemeester opzeggen niet de enige oplossing zou zijn en dat ook zeker verantwoordelijkheid over de onwerkbare werksituatie bij het gehele college ligt. Wij geven in de raadsvergadering van 28 oktober a.s. volledige transparantie én antwoord op de vragen die de overige raadsleden van de Ermelose gemeenteraad stellen.

Het rapport geeft inzicht hoe staatskundig de verschillende posities ten opzichte van elkaar staan. Dit geeft voor de klankbordgroep een helder inzicht welke positie zij heeft t.o.v. de raad, organisatie en het college. Daarin zet dit rapport een spiegel voor, die wij als fractievoorzitters ook op een constructieve wijze gaan oppakken. Wij verwachten bij de verschillende gremia dezelfde constructieve houding, waarbij ook zelfreflectie hoort.

* Voetnoot:
Een burgemeester wordt op voordracht van de gemeenteraad, bij Koninklijk besluit, benoemd door de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om o.a. de gemeenteraden praktische ondersteuning te geven,
heeft het Ministerie een circulaire en een Handreiking Burgemeesters opgesteld. Deze handreiking draagt
volgens het Ministerie bij aan de kwaliteit, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid rond o.a. klankbordgesprekken.
Zoals u in het rapport heeft kunnen lezen, volgen we in Ermelo de handreiking van het Ministerie. Volgens deze
handreiking verdient het jaarlijks voeren van een formeel klankbordgesprek sterk de aanbeveling.
Om deze klankbordgesprekken te kunnen voeren, is een zgn. klankbordgroep ingesteld. Deze wordt gevormd
door de fractievoorzitters. Deze klankborgroep voert dus de klankbordgesprekken en in Ermelo gebeurt dit al
meerdere jaren. De gesprekken vinden eenmaal per jaar plaats en zijn van tevoren gepland. De verslaglegging
van deze gesprekken wordt ook gebruikt bij een herbenoemingsprocedure.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden