Gemeenteraad Ermelo unaniem eens dat inwoners taken gaan overnemen

De gemeenteraad vergadert online vanwege corona.
Foto: screenshot website gemeente Ermelo

De mogelijkheid om taken van de gemeente over te nemen als inwoners menen het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Dat houdt het fenomeen Right to Challenge in, ofwel ‘het Recht om Uit te dagen’, waar men al in 75 gemeenten mee bezig is. Ook de gemeente Ermelo wil deze verregaande vorm van burgerparticipatie toepassen. Dat valt op te maken uit de notitie Right to Challenge dat het college van B&W heeft uitgedokterd als blauwdruk voor de gemeente Ermelo. De gemeenteraad ging woensdag 23 september unaniem akkoord met de uitgangspunten van deze notitie.

Uitgroeien tot gemeengoed
Met een amendement op initiatief van CDA Ermelo, mede ingediend door Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en VVD Ermelo, werd de missie van de notitie zelfs nog aangescherpt. Woordvoerder Sarath Hamstra, fractievoorzitter CDA Ermelo, meende namelijk dat in de notitie moet worden toegevoegd dat bij nieuw of herzien beleid, nadrukkelijk verwezen wordt naar Right to Challenge en hoe ermee om te gaan. Alleen op die manier kan Right to Challenge uitgroeien tot gemeengoed. Alle partijen, met uitzondering van SGP Ermelo, waren het eens met deze wijziging.

‘Zak met geld erbij’
Kortweg beschrijft de communicatieparagraaf in de notitie, krijgt Right to Challenge in Ermelo haar beslag door burgers uit te dagen bepaalde taken van de gemeente slimmer, beter of efficiënter uit te voeren. Het gaat om het beter, slimmer of efficiënter uitvoeren van bestaand beleid of nieuw te ontwikkelen initiatieven waarvoor reeds geld is vrijgemaakt. Dit (gereserveerde) geld wordt bij uitvoering van het initiatief door inwoners ook overgedragen aan inwoners. De gemeente heeft een adviserende en faciliterende rol.

In het klein opstarten
In eerste instantie is het de bedoeling het Right to Challenge-gedachtengoed in Ermelo in het klein op te starten. Ofwel het eerst primair richten op de doelgroep die niet alleen inwoner van Ermelo is met bepaalde kennis en knowhow, maar ook de weg kent naar en/of contacten heeft met bestuurders van Ermelo. In de slipstream van deze doelgroep zou een secundaire doelgroep kunnen opstaan, namelijk de doeners die enthousiast door het idee een rol gaan spelen bij de daadwerkelijke uitvoering, zodra het plan is goedgekeurd.

Raadsleden als ambassadeurs
Het is de bedoeling dat de raadsleden als ambassadeurs de burgers bekend maken met en enthousiast maken voor Right to Challenge. Daarnaast zal er op de website van de gemeente Ermelo algemene informatie over de deelname aan Right to Challenge te vinden zijn. Wel wordt wel geadviseerd Right to Challenge onder de paraplu te hangen van ‘Mooi Ermelo’ net als het maatschappelijk raadsprogramma en de kerntakendiscussie, zodat de burgers de bomen door het bos kunnen blijven zien.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden