Update UMTS zendmast in wijk Oost Ermelo

Foto: Grietje-Akke de Haas

Ermelo.nieuws.nl heeft inzage gekregen in de omgevingsvergunning voor de zendmast Oude Arnhemsekarweg die is verleend op 1 april 2015, en later verplaatst naar de hoek Ericalaan/Putterweg. 

De letterlijke tekst is als volgt:

Er is een vrijstelling toegepast ( zie hieronder):

Voorwaarden volgens artikel 4 van bijlage II van het Bor

Volgens artikel 4 van bijlage II van het Bor komen voor verlening van een omgevingsvergunning in aanmerking (waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken):

– een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m.

Het bouwplan voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, omdat het hier gaat om een antenne installatie, die niet hoger is dan 40 meter.

Voorwaarden volgens de ´Beleidsregels artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º Wabo´

Volgens de gemeentelijke ´Beleidsregels artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º Wabo´ moet het bouwplan ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

– Er kan meegewerkt worden aan een omgevingsvergunning voor een antenne-installatie als voldaan is aan de criteria die benoemd zijn in de “beleidsnotitie antenne-installaties gemeente Ermelo”.
Het bouwplan voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden, omdat:

Aan de Kampvelderweg wordt een bestaande antenne-installatie verwijderd. Deze bestaande antenne installatie staat binnen de bebouwde kom. De antenne-installatie moet worden verwijderd in verband met een nieuwbouwproject van UWOON aan de Kampvelderweg (rug-aan-rug woningen). Vanwege het verwijderen van den antenne-installatie aan de Kampvelderweg moet er een nieuwe antenne-installatie worden gerealiseerd.

Daarvoor is gezocht naar een nieuwe locatie. De nieuwe antenne-installatie wordt nu buiten de bebouwde kom gerealiseerd, nabij het knooppunt van de Ericalaan met de Putterweg en de Hamburgerweg. Dit voldoet aan het beleid, dat aangeeft dat bij installaties in het buitengebied aansluiting moet worden gezocht bij onder andere knooppunten en kruispunten van infrastructuur. De antenne-installatie wordt ongeveer 30 meter diep in het bos gerealiseerd, zodat de bomen het zicht op en antenne-installatie voor een groot deel wegnemen. Uit onderzoek van NOEM is gebleken dat deze locatie het beste is, omdat de antenne-installatie vanuit deze locatie het grootste bereik heeft. De antenne-installatie heeft een hoogte van 39,987 meter. Dat betekent dat volgens de beleidsregels minimaal twee operators van de mast gebruik moeten maken (sitesharing). Op het aanvraagformulier is aangegeven dat sitesharing wordt toegepast.

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er aan de beleidsregels wordt voldaan.

Overige overwegingen
Ook met de volgende punten moet volgens de beleidsregels rekening worden gehouden bij het afwijken van het bestemmingsplan:

Het straat- en bebouwingsbeeld (ruimtelijke structuur van de omgeving)

Dit bouwplan heeft geen negatieve gevolgen voor het straat- en bebouwingsbeeld. Op 19 februari 2015 heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het Gelders Genootschap (welstandscommissie) een positief advies gegeven over dit bouwplan.

De woonsituatie
De woonsituatie verandert niet door dit bouwplan. De antenne-installatie wordt op een afstand
ongeveer 45 meter ten opzichte van de meest dichtbij zijnde woning gerealiseerd.

De verkeersveiligheid
Dit bouwplan heeft geen invloed op de verkeersveiligheid.

De sociale veiligheid en/of externe veiligheid
Dit bouwplan heeft geen invloed op de sociale veiligheid.

De milieusituatie
De milieusituatie verandert niet door dit bouwplan.

De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden
De gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden veranderen niet door dit bouwplan.

Conclusie
Het betreft een afwijking van de bestemmingsplanvoorschriften waarvoor kan worden afgeweken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° (kruimelgevallen) van de Wabo, artikel 4 van bijlage II van het Bor en de gemeentelijke ´Beleidsregels artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º Wabo´.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden