Openhartig: Lijsttrekker Henri Luitjes vertelt over de opvattingen en plannen van één-Ermelo

Henri Luitjes, lijsttrekker één/Ermelo.
Henri Luitjes, lijsttrekker één/Ermelo.
Foto: eenermelo.nl

De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. Op 14, 15 en 16 maart kunnen de burgers stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Gezien de vele politieke ontwikkelingen in Ermelo de laatste vier jaar, zouden het weleens zeer spannende verkiezingen kunnen worden met grote verschuivingen. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de deelname van een nieuwe politieke partij: één-Ermelo, die het in peilingen uitstekend doet. Lijsttrekker Henri Luitjes vertelt in een openhartig interview over de opvattingen en plannen van zijn partij.

Door Bram Burggraaff.

Hoe wil één-Ermelo de politieke cultuur in Ermelo verbeteren en de burgers meer betrekken bij belangrijke beslissingen?

Één-Ermelo staat voor een lokale overheid die niet alleen vóór maar ook ván de Ermeloërs is. De inwoners moeten meer invloed krijgen op de beslissingen die hun directe leefomgeving beïnvloeden. Eens per vier jaar stemmen is niet de invloed waar de burger genoegen mee neemt. In Ermelo, waar de samenleving hecht is, kunnen bewoners van een straat, buurt of vereniging heel goed initiatieven ontplooien die het woon- en leefklimaat verbeteren.
In de ogen van één-Ermelo is de gemeenteraad er om die initiatieven te ondersteunen met raad, daad en geld. Wat zou het fijn zijn wanneer je met je straat, buurt of vereniging jouw idee met de lokale volksvertegenwoordigers kunt bespreken. Gewoon aan een tafel, in de vorm van een gesprek. Dit vraagt ook wel wat van de lokale overheid, die moet durven loslaten en vooral de burger meer gaan vertrouwen.
Mag een lokale overheid dan helemaal geen initiatieven meer nemen? Jazeker wel, graag zelfs en zeker op complexe onderwerpen, zoals: woningbouw, zorg, verkeer en onderwijs heeft zij een grote verantwoordelijkheid. Wij vinden dat de gemeente Ermelo veel te traag is met de discussie rondom woningbouw. Pas in de zomer van 2021 is gestart met het in kaart brengen van mogelijke locaties voor woningbouw, terwijl buurgemeentes volop bouwen om hun starters ruimte te bieden.

Hoe kijkt één-Ermelo aan tegen het verplaatsen van industriegebied Kerkdennen ten behoeve van woningbouw aldaar en de verkeersveiligheid in de kom van het dorp naar bijvoorbeeld een kleinschalig industrieterrein aan de Schaapsdijk langs de A28?

Het verplaatsen van bedrijventerreinen om op die manier de overlast voor omwonende te beperken en woningbouw mogelijk te maken is niet nieuw. Het Waterfront in Harderwijk is een succesvol voorbeeld. Voor Kerkdennen geldt dat de overlast van verkeer, parkeren en laden/lossen groot is, maar ook dat daar op korte termijn geen echte oplossing voor lijkt te bestaan. Tegelijkertijd is Kerkdennen een prima locatie voor woningbouw. Eén-Ermelo wil dat er in Ermelo ruim 1.000 woningen extra worden gerealiseerd, maar ook dat ondernemers de ruimte wordt geboden, bij voorkeur op een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein bij de A28. De visie om van Kerkdennen een woonwijk te maken en de bedrijven te verhuizen naar dit nieuwe bedrijventerrein bij de A28 moet zeker de kans krijgen om onderzocht te worden. Hierbij moet de gemeente Ermelo en de ondernemers samen optrekken en daarbij in kansen durven denken.

Hoe kijkt één-Ermelo aan tegen grootschalige woningbouw in het agrarisch gebied ten westen van Ermelo-West, waar ooit het nieuwe sportpark van DVS’33 zou komen. Het betreft een enorm gebied, waar relatief snel begonnen kan worden met de bouw van ruim voldoende woningen om de woningnood in Ermelo op te lossen.

De prijzen van huizen zijn de afgelopen tijd geëxplodeerd, mede als gevolg van het uitblijven van nieuwbouw. Om de woningnood in Nederland te beteugelen, moet iedere gemeente zijn bijdrage leveren, maar op dit punt zakt de gemeente Ermelo door het ijs. Terwijl de directe buurgemeentes van Ermelo al veel verder zijn op dit vlak, buigt de gemeente Ermelo zich nu pas over de vraag waar eventueel nieuwbouw kan plaatsvinden. De woonvisie, opgesteld door de gemeente Ermelo, beschrijft dat er tot 2030 een behoefte is van ruim 1000 nieuwe woningen. Dat zijn ongeveer 10% meer woningen dan het huidige aantal woningen in Ermelo. De grote vraag is waar we deze ruim 1000 woningen gaan bouwen. Voor het vinden van een goede locatie hebben wij twee randvoorwaarden, namelijk:
1. nieuwe bouwlocaties moeten aansluiten bij de huidige bebouwde kom van Ermelo.
2. de kernen van de buurschappen Telgt en Horst niet worden aangetast door (te veel) nieuwe woningbouw.

Hoe kijkt één-Ermelo aan tegen het steeds maar duurder wordende nieuwe Sportcentrum op De Zanderij, terwijl de gemeente financieel in zwaar weer zit. Dit wordt nog verergerd door een korting van drie miljoen euro vanuit het Gemeentefonds. Moet de huidige gemeenteraad nog wel beslissen over deze ingrijpende plannen, of moet gewacht worden tot een nieuwe gemeenteraad / college is gevormd?

De huidige gemeenteraad heeft een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen nog een besluit genomen over de bouw van het nieuwe sportcomplex de Zanderij. Bovenop de ruim 20 miljoen Euro die dit sportcomplex al moet gaan kosten, wordt nog eens 1,5 miljoen euro extra uitgeven.
De gemeenteraad van Ermelo is ook op de hoogte van een dreigende korting aan inkomsten vanuit de Rijksoverheid van ruim 3 miljoen Euro per jaar. Daarmee komt de financiële positie van de gemeente Ermelo in heel zwaar weer terecht.
Eén-Ermelo had graag gezien dat de huidige gemeenteraad van Ermelo het besluit over het sportcomplex inclusief de extra kosten had over gelaten aan de nieuwe gemeenteraad, die eind maart al wordt geïnstalleerd en de gevolgen van deze extra uitgave beter kan overzien, omdat de korting aan inkomsten vanuit de Rijksoverheid dan ook bekend is.

Wat vindt één-Ermelo ervan dat de lasten voor de Ermelose burgers de afgelopen vier jaren enorm zijn gestegen niet in de laatste plaats door de miljoenen euro’s die er zijn uitgegeven aan het gemeentehuis en de Dialoog?

Het door de gemeente uitgeven van geld dat er niet is, heeft grote financiële gevolgen voor iedereen in Ermelo. Dat hebben de burgers aan de verdubbeling van hun OZB-aanslag over de afgelopen vier jaar kunnen merken.
Niet meer geld uitgeven dan er is. Hoe moeilijk kan dat zijn? Eén-Ermelo vindt dat het komend jaar de inwoners van Ermelo niet opnieuw geconfronteerd kunnen worden met een forse verhoging van de OZB. Daarom vindt één-Ermelo dat er eerst gekeken moet worden naar mogelijke bezuinigingen, bijvoorbeeld op de bijdragen aan Meerinzicht.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen