Een windpark in Horst en Telgt? Liever niet, maar…

Foto: Prowind

Een windpark met 7 windmolens, waarvan 6 in het buitengebied van Horst en Telgt langs de A28, en 1 op Puttens grondgebied. De meeste mensen zien ze liever niet komen. Want hoe je het ook wendt en keert, het is pure horizonvervuiling. Bovendien maken nog al wat mensen die de windturbines dicht bij hun woning in de buurt krijgen zich grote zorgen over de negatieve effecten. Punt is echter dat de gemeente Ermelo in 2030 energieneutraal wil worden en klimaatneutraal in 2035 om te voldoen aan het Klimaatakkoord. Dit zou niet haalbaar zijn zonder gebruik te maken van windmolens. En Horst en Telgt blijkt de enige geschikte locatie, zo bleek na onderzoek.

Effect op de lokale omgeving
Vorige week hield Prowind, leverancier van groene energie in Zwolle, in samenwerking met de gemeente Ermelo online informatiebijeenkomsten om belangstellenden bij te praten over Windpark Horst en Telgt. De ontwikkeling zit namelijk in een overgangsmoment. De volgende stap is de Milieueffectrapportage, ofwel met onderzoeken in kaart brengen wat de invloed van de windmolens zijn op de lokale omgeving. Onderzocht wordt onder meer het effect van geluid, slagschaduw, gezondheid, natuur, tot landschap en veiligheid. Zodra de rapportage is afgerond worden de uitkomsten bekendgemaakt, waarop een uitgebreide inspraakprocedure volgt. Tijdens de bijeenkomsten werd dan ook benadrukt dat er dus op dit moment nog geen besluit is gevallen over het windpark.

Speerpunt BurgerBelangen Ermelo
Dat er al enige tijd plannen worden gesmeed voor een windpark is bijzonder gezien het feit dat de gemeenteraad in 2014 met een motie lieten weten tegen de komst van windmolens op Ermelo’s grondgebied te zijn. In 2017 werd deze motie ingetrokken. De gemeenteraad ging toen namelijk wel overstag en sprak de principe-bereidheid uit om gemeentelijke gronden in te brengen voor opwek van grootschalige duurzame energie, waaronder het mogelijk maken van windturbines. Een belangrijke conclusie uit een onderzoek was namelijk dat zonder windenergie het niet mogelijk is dat Ermelo in 2030 energieneutraal is. Niet alle partijen stemden destijds in met het complete raadsbesluit, waaronder BurgerBelangen Ermelo (BBE). Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen maakt kandidaat nummer 2 van de lijst, Ton Brouwer, er zelfs een speerpunt van.

Verduurzaming zonder windmolens
Brouwer die zegt kennis te hebben over onder meer geluid, slagschaduw en veiligheid, maakt zich sterk voor verduurzaming zonder windmolens. Dat is te lezen op de Facebookpagina van BBE. Hij meent dat windturbines helemaal niet nodig zijn om Ermelo te verduurzamen. “Met zon op dak, isoleren, zuinige huishoudelijke apparaten, en toekomstige ontwikkelingen als thuisbatterijen komen we er ook.” Tijdens één van de online informatiebijeenkomsten toonde hij zich dan ook uiterst kritisch over de plannenmakerij van Windpark Horst en Telgt.

Wel haalbaar?
Ermelo.nieuws.nl stelde Prowind vervolgens de vraag of het haalbaar is wat Brouwer voor ogen heeft. Waarop Prowind onder meer de gemeente Ermelo inschakelde die haar menig gaf: “De maatregelen die dhr. Brouwer voorstelt zijn prima. Maar niet genoeg om onze duurzaamheidsdoelstellingen te halen. En ook niet genoeg om te kunnen voldoen aan het Klimaatakkoord. We hebben hiervoor het windpark keihard nodig. Wij zetten dus in op én het windpark én de overige maatregelen die dhr. Brouwer noemt. Alleen zo zetten we de juiste stappen op weg naar energie- en klimaatneutraliteit.

In december 2021 spraken we hier uitgebreid met de gemeenteraad over. De raad is gedeeld in de laatste analyses die aangeven dat we zonder het windpark niet in de buurt komen van de doelstellingen. Deze analyses gebruiken we om dit jaar onze eigen doelstellingen te herijken. Hierbij zullen ook bewoners en andere belanghebbenden worden gevraagd om mee te denken. Wij nodigen de heer Brouwer van harte uit om zijn visie met ons te delen. Alleen samen met bewoners en belanghebbenden kunnen we Ermelo duurzamer maken.”

In cijfers
Prowind zelf vertaalde de vraag van ermelo.nieuws.nl naar cijfers die duiding geven aan het verschil in opwek tussen een windpark en zonnepanelen.

● Een gemiddeld paneel kan 300 kWh leveren. Stel een dak kan 10 panelen dragen, dan heb je ca. 3000 kWh per woning.
● Ermelo heeft 11.360 woningen (www.allecijfers.nl)
● Volgens Zonneplan (www.zonneplan.nl/zonnepanelen-in-ermelo) zijn er 3.367 geschikte daken (en helaas kunnen we er niet vanuit gaan dat al deze mensen ook panelen willen/kunnen aanschaffen)
● Het park levert ca. 115.000.000 kWh op. Dat komt overeen met ca. 42.125 woningen aan elektriciteit (obv. 2.730 kWh/woning in NL gemiddeld volgens CBS https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/81528NED) of, energetisch omgezet naar elektriciteit + warmte: ca. 9.100 woningen)
● Echter, naast de elektriciteitsvraag heb je ook nog warmte en mobiliteit (drie groepen). In totaal hebben deze drie groepen een energievraag (energie is iets anders dan elektriciteit, energie is al omvattend), van 2916 TJ (in 2019, https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/energieverbruik)
● In kWh is dit: 810.000.000 dat verduurzaamd dient te worden.
● Om het windpark te vervangen voor zon op land is ca. 17x het Schaapsdijk zonnepark nodig. Ter vergelijking zonnepark Schaapsdijk is 7.5 ha bruto, en 3.75 ha netto (alleen panelen).

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen