College Ermelo wil OZB woningen verlagen

Foto: ermelo.nieuws.nl

Het huidige college heeft de nieuwe Meerjarenbegroting 2023 – 2026 aan de gemeenteraad aangeboden. Reëel begroten is voor het college de basis voor het financiële beleid van de gemeente Ermelo voor de komende jaren. Dit heeft onder andere de flinke verlaging van de aanslag voor Onroerende Zaakbelasting (OZB) van woningen als gevolg.

Dit stelt de gemeente Ermelo in een persbericht.

Uitgangspunt
Het persbericht vervolgt: Uitgangspunt voor de nieuwe meerjarenbegroting was het Hybride – akkoord 2022 – 2026. De cijfers uit het coalitieakkoord zijn opnieuw doorgerekend en aangevuld met de effecten van de raads – en collegebesluiten die na het akkoord zijn genomen. Dat geldt ook voor de effecten uit de zogenaamde meicirculaire 2022 Gemeentefonds (rijksgelden) en overige budgettaire zaken. Het uitgangspunt is en blijft dat de begroting voor de komende jaren sluitend is. “Er wordt niet meer uitgegeven dan er binnenkomt”, aldus wethouder Hugo Weidema. “Er zijn nog wel stevige bezuinigingen nodig. De komende tijd wordt aan de invulling ervan gewerkt.”

Sparen
Dit college wil sparen, bijvoorbeeld voor de hoge investeringen voor de onderwijshuisvesting. De middelen voor marktontwikkelingen voor het investeringsplan Ermelo zijn op een stelpost gezet. Daarmee wil het college ook een buffer vormen voor tegenvallers als gevolg van stijgende inflatie en kostenstijgingen .

Lastendruk
Met betrekking tot de lastendruk in Ermelo gaat het beleid flink op de schop. Naast de flinke meevaller bij de Onroerende Zaak Belasting (OZB) woningen stijgen de overige belastingen niet meer dan met het percentage voor inflatiecorrectie van 3%. Dit geldt voor Toeristen – en Forensenbelastingen. De tarieven voor het Rioolrecht en de Afvalstoffenheffing blijven gelijk aan de tarieven van 2022. Volledige kwijtschelding voor de Afvalstoffenheffing wordt weer mogelijk gemaakt. “Hiermee hoopt het college de minima in deze moeilijke tijden enigszins tegemoet te komen”, aldus wethouder Weidema.

Gemeenteraad
De gemeenteraad is nu aan zet. Er is een inventarisatie gemaakt van lopende onderwerpen die financiële gevolgen met zich mee kunnen brengen. Dit is naar aanleiding van een eerder door de raad aangenomen motie. Het college van B&W wil met deze Meerjarenbegroting 2023 – 2026 een eerste stap zetten naar gezonde financiële huishouding van Ermelo in de toekomst. Wethouder Hugo Weidema: “Deze meerjarenbegroting zien wij als het startdocument om de komende jaren verder mee aan de slag te gaan. Met die intentie bieden wij deze begroting ter bespreking en vaststelling aan de gemeenteraad aan.”

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen