Huishoudboekje gemeente Ermelo rooskleuriger dan in juni

Foto: Gemeente Ermelo.

Deze week biedt het college van burgemeester en wethouders de begroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aan. De begroting is financieel verbeterd ten opzichte van de verwachtingen in de Kadernota van juni dit jaar.

Dit bericht de gemeente Ermelo maandag 21 september.

Een stuk gunstiger
In 2021 is en was de begroting sowieso sluitend, maar in 2022-2024 liepen de tekorten op. Inmiddels is het tekort van 2022-2023 geslonken van 1,4/1,5 miljoen naar 800.000 a 900.000 euro. En als het aan het college en de raad ligt, gaat dit binnenkort nog verder naar beneden naar aanleiding van keuzes die gemaakt gaan worden in een Heroverwegingstraject voor de jaren 2022-2024. Wethouder Vogelsang: “De vooruitzichten zijn een stuk gunstiger dan in de Kadernota van juni.”

Het was de raad die het college had opgedragen een Heroverwegingstraject voor te bereiden die ertoe moet leiden dat ook de begrotingsjaren 2022-2024 structureel sluitend worden gemaakt. Naar verwachting zal eind september de raad de heroverwegingsvoorstellen in eerste concept tegemoet kunnen zien. Conform de bij de behandeling van de Kadernota aangenomen motie kan de raad keuzes maken uit een lijst met feitelijke losse voorstellen voorzien van de bijbehorende (budgettaire) gevolgen.

In de begroting is een stelpost opgenomen betreffende een bezuiniging op het sociaal domein van € 1,9 mln. Binnenkort zal een separaat voorstel aan de raad worden aangeboden hoe deze bezuiniging eind 2024 kan worden gerealiseerd.

Samen aanvullende keuzes maken
Een combinatie van het opschuiven van investeringen in de tijd, die daardoor ook realistischer zijn, en een hogere algemene uitkering van het Rijk hebben aanzienlijk bijgedragen aan een kleiner tekort in de jaren 2022 en 2023. Hiermee is het grootste verschil gemaakt ten opzichte van de Kadernota. “We hebben echter nog steeds een grote uitdaging”, licht wethouder Vogelsang toe. “De begroting biedt wel de mogelijkheid voor het college en de raad om sámen zorgvuldiger keuzes in het Heroverwegingstraject te nemen, immers 2021 is sluitend, wat meer tijd geeft.” Omdat de begroting uiterlijk 15 november bij de Provincie moet zijn aangeleverd, zijn deze heroverwegingen hierin nog niet opgenomen. Voor het einde van 2020 zullen er echter wel keuzes gemaakt worden. Vogelsang: “Het streven is en blijft om in deze raadsperiode weer een volledig sluitende meerjarenbegroting te hebben.”

‘De vervuiler betaalt’
Hoewel de lastendruk toeneemt, zoals eerder besloten door de gemeenteraad, zijn er ook een aantal dempende maatregelen opgenomen in de begroting ten aanzien van de lastendruk. Zo wordt de hondenbelasting afgeschaft in 2021, wat aansluit bij de landelijke trend. Ook gaat de gemeente Ermelo werken met andere tarieven voor de rioolheffing. Deze tarieven gaan recht doen aan het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Mensen die op hun waterverbruik letten, gaan minder betalen en grootverbruikers meer. Dit betekent dat veel gezinnen vanaf 2021 minder gaan betalen. Het goedkoopste tarief is €195,- (dit was €220,-). Het college ziet de verlaagde rioolheffingen ook als een stimulans om duurzamer met ons water om te gaan.

Het college maakt onder meer ook een opmerking over de coronacrisis. “Op dit moment is niet in te schatten hoe lang deze zal voortduren en wat de gevolgen op korte en op lange termijn zullen zijn. En wat eventuele financiële gevolgen en hun duur zullen zijn. Op dit moment beschouwen wij de financiële gevolgen van de Corona pandemie als tijdelijk en incidenteel.”

(Afbeelding: gemeente Ermelo.)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden