Emoties lopen hoog op bij discussie over nieuw te bouwen zwembad Calluna Ermelo

Het huidige zwembad Calluna.
Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

Tijdens de commissievergadering Samenleving en Maatschappij, woensdag 19 september in de raadzaal van het gemeentehuis, liepen de emoties soms hoog op.

Inzet was het recreatiegedeelte van het nieuw te bouwen zwembad Calluna. 

Tien insprekers
Er hadden zich maar liefst 10 insprekers aangemeld, die gezien het grote aantal drie minuten de tijd kregen, hetgeen nauwlettend in de gaten gehouden werd door voorzitter Cor Louwerse.

Desiree Meijssen
De eerste inspreker was Desiree Meijssen, die in juli 2017 als raadslid van de VVD voor een zwembad met recreatiedeel had gestemd en inmiddels de partij Ermelo Liberaal vertegenwoordigt. Zij pleitte voor een toekomstbestendig Calluna voor gezinnen, ouderen en toeristen waarbij het recreatieve deel niet wordt teruggebracht van 150 naar 50 m2. Zij wees erop dat er wel vele miljoenen besteed worden aan de Dialoog, terwijl er geen extra geld is voor een zwembad, dat 40 jaar meegaat.

Wybo van Dijken
Wybo van Dijken: “Ik vind dat dit college met een voorstel had moeten komen voor een volwaardig, modern en gezinsvriendelijk zwembad en niet met een zwaar verouderd concept uit de tijd dat uitsluitend mannen in de besturen en colleges zaten. Het zwemmen is voor mij niet alleen baantjes trekken in het grote bad, maar vooral recreëren in het subtropisch gedeelte en de sauna. Hier ontmoet je mensen, hoor je van elkaars lief en leed en vorm je als het ware een gemeenschap van mensen, die op een gezonde manier proberen oud te worden in Ermelo onze zorggemeente.’’

Dick van Leeuwen
Dick van Leeuwen begon met een gedeelte voor te lezen uit de brief van zijn moeder Adri in het Ermelo’s Weekblad: Trouw bezoeker van Calluna snapt het niet meer. “Ik vraag namens uw inwoners om het zwembad Calluna te kopiëren op de Zanderij en het aantrekkelijk te houden voor elke doelgroep. Zo heeft Calluna bestaansrecht en neemt u uw verantwoordelijkheid en verplichting om ook de belangen van de bewoners op te nemen in uw besluitvorming.’’

Harm Bokhorst
Harm Bokhorst sprak namens de bewoners van Bartimeus: “Het gebruik van het recreatiebad biedt voor onze mensen de ontspannen manier van samenzijn, die leidt tot sociale contacten en het plezier in het zwembad. Het niet realiseren van een recreatiebad in het nieuwe zwembad Calluna zal een toename van eenzaamheid tot gevolg hebben. Als onze politiek staat voor een Ermelo als zorgzame gemeente met extra aandacht voor mensen met een beperking, laat dat nu blijken.’’

Florence Steen 
Florence Steen namens de sportgroep Aquafit voor you: “Het kan toch niet zo zijn, dat door een wisseling van partijen in een coalitie gemaakte plannen van tafel geveegd kunnen worden. Onze ultieme mening is dat wij het recreatieve gedeelte willen behouden, inclusief een glijbaan voor gezinnen en de jeugd. Mijn 12-jarige zoon was meteen duidelijk: ‘Geen glijbaan meer, dan ga ik niet meer naar Calluna’. De Ermelose bevolking heeft er recht op, dat het besluit van de gemeenteraad van 5 juli 2017 wordt uitgevoerd.”

Vrienden van Calluna
Jan Jaap de Groot van de Vrienden van Calluna stelt dat de woorden van wethouder Vogelsang in de nieuwsbrief over het nieuwe Sportbedrijf Ermelo, dat sport een bijdrage kan leveren aan de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen, aan het meedoen in de maatschappij en voor het opbouwen en onderhouden van sociale contacten exact aansluit bij de afgelopen 28 jaar in het recreatiebad van Calluna. Hij roept het college op het niet bij mooie woorden te laten, maar om de wensen en belangen te respecteren van die groepen door te kiezen voor een nieuw Calluna met recreatiebad, niet alleen voor de huidige bevolking, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

Wim Verbruggen
De nieuw ingekomen Ermeloër Wim Verbruggen voelt zich bedrogen: “Omdat de gemeenteraad van Ermelo vorig jaar het besluit nam, dat het recreatiebad terugkomt in het nieuwe Calluna, besloten wij om naar Ermelo te verhuizen. Ik ben gehandicapt en kan me alleen voortbewegen met krukken of een rolstoel. In het recreatiebad kan ik me zonder hulpmiddelen bewegen en heerlijk gebruik maken van de diverse voorzieningen. Daarnaast ontstaan sociale contacten die vaak uitmonden in goede vriendschappen.’’

PCOB
Ds. de Boer, voorzitter van de PCOB: “Zwemmen kan tot zeer hoge leeftijd worden beoefend. Meestal maakt men na het baantjes zwemmen nog gebruik van het recreatiebad om hetzij wat te bewegen, hetzij sociale contacten te onderhouden. Laat ‘Heel Ermelo Beweegt’ ook voor ouderen gelden. Rond de vorming van het huidige college van B& W is onder meer gezegd dat er beter naar de burgers geluisterd zal worden. Wij vertrouwen erop, dat het luisteren naar de burgers van Ermelo inmiddels in de genen zit van de coalitie en andere raadsleden.”

Sparta
Dhr. Cornelissen van gymnastiekvereniging Sparta betreurt het, dat de langdurige discussie over het zwembad, zorgt voor vertraging van de bouw van de sporthal, terwijl de huidige accommodaties niet meer toereikend zijn. Hij deed een beroep om zo snel mogelijk het startschot te geven voor het nieuwe sportcentrum.

Klaas van Diemen
De laatste inspreker was oud-wethouder Klaas van Diemen, die stelde dat een extra investering van 2.000.000 over 40 jaar, maar een klein bedrag extra betekent per jaar en met een kleine tariefsverhoging het probleem is opgelost. Ook wees hij erop, dat de grond van het huidige Calluna inclusief parkeerplaatsen ongeveer 2 hectare, 6 miljoen euro kan opleveren.

Tariefsverhoging?
Na het inspreken werden er door alle fracties vragen gesteld aan de wethouder. De coalitiepartijen konden zich over het algemeen vinden in de plannen van het college. De fractievoorzitter van het CDA, Sarath Hamstra, stelde voor om met elkaar in gesprek te gaan om door middel van een tariefsverhoging van 1 euro toch het recreatiebad, zoals in het besluit van 2017 was besloten, alsnog te realiseren.

Goed bestuur?
Dhr. v.d. Deure van de ChristenUnie Ermelo vroeg zich af, of alleen financiële argumenten waren om het recreatieve deel terug te brengen naar 50 m2. Ook stelde hij een vraag, of het terugdraaien van het raadsbesluit van 2017 niet in strijd zijn met de beginselen van goed bestuur.

Niet mogelijk
Wethouder Leo van der Velden wees erop, dat in de huidige plannen het zwembad een pluspakket krijgt, hetgeen niet in het oorspronkelijke voorstel van het college zat. Het grotere recreatieve gedeelte, dat in 2017 via een amendement was toegevoegd aan het nieuwe zwembad, is gezien de gestegen kosten niet mogelijk binnen het ter beschikking gestelde bedrag. Aan het plan van tariefsverhoging zaten volgens de wethouder veel nadelen voor mensen met abonnementen en meerbadenkaarten. Volgens Hamstra zou daar rekening mee gehouden kunnen worden.

Dezelfde openingstijden
Projectleider Paul Louwerse beantwoordde de vele technische vragen. Hij beklemtoonde, dat het nieuwe zwembad Calluna dezelfde openingstijden houdt van ongeveer 63 uur in de week en dat de vrijzwemmers terechtkunnen in het bad, ook als daar doelgroepen actief zijn, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het doelgroepenbad, dat een beweegbare bodem krijgt en het recreatieve gedeelte.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden