De Horsterhoeve in Ermelo mag transformeren van recreatiepark naar wijk met 267 woningen

Foto: google maps

Het college van burgemeester en wethouders in Ermelo heeft met een principemedewerking besloten, dat recreatiepark De Horsterhoeve onder voorwaarden mag transformeren van recreatie naar wonen.

Dit meldt de gemeente Ermelo in een persbericht.

Principemedewerking
Nu de principemedewerking is verleend, kan initiatiefnemer en grondeigenaar De Bunte Vastgoed Oost B.V. verder met de benodigde planuitwerking en procedures.

Kansrijk plan
Het college ziet het plan om een aantal redenen als kansrijk:

50 procent sociale huur – en koopwoningen
Binnen de gemeente Ermelo is grote behoefte aan sociale huur – en koopwoningen. Het schetsplan houdt rekening met de Verordening Sociale woningbouw gemeente Ermelo 2019. Concreet is minimaal de helft van de te realiseren woningen bedoeld voor het sociale segment (huur en koop). De overige 50% voor de vrije sector, onderverdeeld in middenhuur (circa 10%) en tussen- en hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen (40%).

267 woningen
Het plangebied is circa 11 hectare groot. In de nieuwe situatie maken zo’n 250 staplaatsen en diverse gebouwen met een recreatieve functie plaats voor zo’n 267 woningen. Daarmee sluit het schetsplan aan bij de – unaniem aangenomen – raadsmotie ‘zoekzones (grootschalige) woningbouw’ van 12 mei 2021.

Versterken en in stand houden leefgebieden dieren en planten
Het schetsplan sluit aan op de landschappelijke kenmerken van de omgeving en zet in op een versterking van de verschillen tussen de landschapstypen. Horsterhoeve wordt zo op een natuurinclusieve manier ontwikkeld. Een grove inschatting van de in het schetsplan genoemde maatregelen op het gebied van landschap, natuur en ecologie levert voldoende punten op om aan de ges telde voorwaarden van de gemeente te voldoen. Dit wordt meer concreet bij de verdere uitwerking van het plan.

Lokale woonbehoefte en snellere uitvoering
De gemeente Ermelo streeft er met het Afwegingskader woningbouwplannen naar om woningbouwplannen te faciliteren die inspelen op de lokale woonbehoefte en te komen tot een snellere uitvoering van kansrijke woningbouwplannen. Het ingediende plan speelt met de bouw van een groot aantal goedkope woningen in op de woonbehoefte. Ook worden de benodigde punten behaald voor maatregelen op het gebied groen- en natuurinclusief bouwen.

Voorwaarden
In het principebesluit zijn diverse voorwaarden opgenomen. Zo moet de initiatiefnemer nog diverse onderzoeken laten uitvoeren. Het gaat daarbij om o.a. een natuuronderzoek, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, rioleringsonderzoek, een waterhuishoudkundig plan, verkeerskundig onderzoek,
stikstofonderzoek en een onderzoek bedrijven – en milieuzonering. De uiteindelijke haalbaarheid van het plan blijkt daarna.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen