College ‘haalt bezem door’ werkwijze en administratie van Stichting Welzijn Ermelo

Foto: pixaby.com

Als wethouder van zaken die onder het ‘sociaal domein’ vallen kondigde Hans de Haan al eerder aan dat er meer proactief opgetreden moet worden. Ofwel, ‘voorkomen is beter dan genezen’ en bespaart een hoop geld en ellende. Ook van Stichting Welzijn Ermelo verwacht de wethouder een meer proactieve houding die beter aansluit op de ambities van de gemeente Ermelo.

Werkopdracht aangescherpt
Het college van burgemeester en wethouders heeft de werkopdracht voor Welzijn Ermelo dan ook aangescherpt. Want al is Welzijn Ermelo een zelfstandige organisatie met een eigen directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht, de gemeente Ermelo is wel de grootste ‘geldschieter’ als het op subsidie aankomt, en wil ‘waar voor zijn geld’. Over 2021 bijvoorbeeld, is besloten aan Welzijn Ermelo bij voorschot een subsidie van maximaal € 1.435.120,98 te verlenen.

‘Zich gaat gedragen als netwerkpartij’
Van Welzijn Ermelo wordt verwacht dat deze zich richt op de vier opgaven binnen het sociaal domein: kansrijk opgroeien, op weg naar zelfredzaamheid, perspectief op werk en langer thuis met koers op de verschuiving naar meer ondersteuning in en door de samenleving. Tegen deze achtergrond stuurt wethouder Hans de Haan voor Welzijn Ermelo aan op een rol als spil in het voorveld. “Wij willen dat Welzijn Ermelo zich gaat gedragen als netwerkpartij. Voorbeelden zijn onder meer een sturende rol pakken bij de Dorpendeal, nagaan hoe ouderenwerk wordt ingezet en niet meer centraal aan het Raadhuisplein zitten, maar decentraal op meerdere plekken in Ermelo.”

Knelpunten
In de ‘Herijkte opdracht 2022 Welzijn Ermelo en afwikkeling subsidies periode 2018-2021’, is tevens de hoofdlijnenanalyse ter doorontwikkeling van de opdracht Welzijn Ermelo 2022 in verwerkt. In de analyse is naar voren gekomen welke knelpunten, maar vooral ook welke kansen zich voordoen om in te zetten op een effectief vervolg.

Ander type bestuurder
Dit vraagt, zo blijkt uit de achterliggende stukken, van Welzijn Ermelo om anders te werken, anders te sturen en om anders te organiseren. Hierover zijn inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht van de Welzijn Ermelo en de directeur-bestuurder, die overigens het veld moest ruimen voor een ad-interim directeur-bestuurder. Er wordt namelijk een ander type bestuurder voor Welzijn Ermelo gezocht om uitvoering te geven aan de nieuwe werkopdracht per 2022.

In goede banen leiden
Samen met de interim-directeur bestuurder van Welzijn Ermelo worden een aantal zaken afgewikkeld over de periode 2018-2021 om per 2022 te kunnen focussen op de koers uit de Toekomstvisie Sociaal Domein 2025. De ad-interim directeur gaat dit in goede banen leiden zodat de nieuwe directeur per 2022 op deze koers kan aanhaken.

Anders administreren en verantwoorden
Ook blijkt uit de achterliggende stukken dat er en andere wijze van administreren en verantwoorden nodig is. De opdracht en financiële vertaling daarvan zou namelijk realistischer kunnen. Hierover zal met een financieel adviseur van Meerinzicht een vervolggesprek plaatsvinden met Welzijn Ermelo.

Punt van zorg
Punt van zorg is daarnaast dat uit de analyse en de opdracht blijkt, dat de werkelijkheid niet geheel strookt met de praktijk. In de begroting van de gemeente is namelijk een post van ongeveer € 30.000,00 opgenomen voor maatschappelijke stage. In werkelijkheid zet Welzijn Ermelo dit, zo staat in de stukken, grotendeels in t.b.v. de taken van het vrijwilligerssteunpunt. De post vrijwilligersbeleid bedraagt in de begroting daarentegen slechts €9.000,00. Dit is een voorbeeld zo wordt aangegeven, waar vragen over zijn gesteld aan Welzijn Ermelo. In de productenbegroting die de gemeente per 2022 van Welzijn Ermelo op basis van gemaakte afspraken zal ontvangen, wordt dan ook verwacht dat zaken in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijkheid.

Compensatie?
De gemeente gaat ook onderzoeken of een bedrag van € 60.000,00 wegens derving inkomsten corona 2020 en 2021 door Welzijn Ermelo gecompenseerd kan worden. Via een coronaregeling uit de septembercirculaire 2021 zal moeten blijken of dit mogelijk is. Aan het begin van de coronatijd is namelijk aan Welzijn Ermelo meermalen gevraagd of de organisatie inkomstenderving heeft. Dat is niet aangegrepen om hierop actie te ondernemen.

Verleden opgeruimd
Daarnaast is met de ‘Herijkte opdracht 2022 Welzijn Ermelo en afwikkeling subsidies periode 2018-2021’ volgens wethouder Hans de Haan het verleden opgeruimd, en zijn de beschikkingen voor de subsidies afgerond. Zo is de subsidie over 2018 en 2019 vastgesteld, en de subsidie voor 2020 en 2021 bij voorschot verleend.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden