Gemeente Ermelo probeert het opnieuw met openstelling Prins Hendriklaan

Foto: Gemeente Ermelo

Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuw concept verkeersbesluit genomen over de Prins Hendriklaan. 

Dit bericht de gemeente Ermelo maandag 23 september.

Opdracht
De gemeente had deze opdracht van de Raad van State gekregen na een tussenvonnis op 29 mei. De rechter was toen van mening dat het college nog onvoldoende aandacht had besteed aan de verkeersveiligheid van de verschillende soorten weggebruikers bij openstelling van de Prins Hendriklaan. Met dit nieuwe besluit gaat het college er vanuit dat zij aan de eis van de rechtbank heeft voldaan.

Bij de Raad van State is uitstel aangevraagd om een goed proces te kunnen doorlopen met de bewoners. Sinds de uitspraak hebben twee bewonersavonden plaatsgevonden en is met een kleine groep bewoners nagedacht om ook omliggende lanen verkeersveiliger te maken.

Maatregelen weginrichting
De volgende maatregelen worden genomen om de weg na openstelling veilig te houden voor weggebruikers:

Bij de entrees kiezen we voor een vergelijkbare situatie als bij de entree van de Nassaulaan vanaf de Harderwijkerweg. Hierdoor wordt de weggebruiker er extra op geattendeerd dat deze zich in een 30 km/uur gebied bevindt en zijn gedrag hierop moet aanpassen.

Op de kruisingen met de Maximalaan en Regentesselaan komen plateaus als snelheidsremmend middel.

Op de kruisingen met de Alexanderlaan en Beatrixlaan worden op het wegdek attentie-verhogende witte strepen getrokken zodat men er op geattendeerd wordt dat er een kruising komt.

De fietsers komend over het fietspad vanaf Het Trefpunt zullen haaientanden tegenkomen. Aangezien het om een niet-verhard pad gaat heeft de fietser ook nu al geen voorrang. Door het aanbrengen van de haaientanden wordt hier een extra veiligheid ingebouwd.

Verkeersstromen monitoren en evalueren
Door de openstelling zal er ook meer verkeer door de omringende straten komen. De modellen geven aan dat dat beperkt is, maar bewoners hebben hun angst uitgesproken over de aantallen en snelheden. Met de werkgroep zijn daarom locaties aangewezen ten noorden en ten zuiden van de Prins Hendriklaan waar door middel van tijdelijke chicanes de snelheid onder controle moet blijven. Aanvullend worden op de kruising Oranjelaan-Koning Emmalaan attentie-verhogende witte strepen getrokken. Om de stromen goed in beeld te krijgen na openstelling zal actief gemonitord worden zodat – indien nodig – de juiste maatregelen genomen kunnen worden en verder gebouwd kan worden aan een definitieve inrichting. Ook dat traject zal samen met bewoners worden doorlopen.

Achtergrond
In de achterliggende stukken valt te lezen dat op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een tussenvonnis uitgesproken inzake de openstelling van de Prins Hendriklaan. De boodschap van het tussenvonnis luidde dat het college bevoegd is om de het verkeersbesluit te nemen maar dat deze onvoldoende onderbouwd is. De Raad van State heeft de gemeente een termijn van 12 weken (is 21 augustus) meegegeven om een nieuw, goed onderbouwd besluit te nemen. In de uitspraak heeft de Raad van State aangegeven dat we als gemeente af mogen zien van een conceptverkeersbesluit.

De gemeente vindt dat het nu voorliggende verkeersbesluit voorziet in een openstelling van de Prins Hendriklaan waarbij de inrichting door twee ingenieursbedrijven is getoetst, en akkoord bevonden, op de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Wel wordt de kanttekening geplaatst dat de Raad van State altijd nog een andere mening kan zijn toegedaan en hierdoor besluiten dat de Prins Hendriklaan niet opengesteld wordt. Ondanks dat dat niet van de Raad van State nodig was, biedt de gemeente de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Na de periode van 6 weken zal het definitieve verkeersbesluit opgesteld worden en gecommuniceerd worden.

Financiële gevolgen en dekking
De achterliggende stukken geven een grove inschatting van de benodigde financiën op basis van nu bekende situatie:

  • reeds uitgegeven (advocaat): € 25.000
  • te verwachten kosten (advocaat): € 7.500
  • kosten Prins Hendriklaan: € 150.000
  • kosten extra “tijdelijke maatregelen” € 5.000
  • gereserveerd (PID Prins Henriklaan vanuit Prins Hendriklaan): € 42.000
  • Inschatting totaal nog te formaliseren: € 145.500

Planning
• Week 38: ontwerpbesluit en bekendmaking.
• Week 44: einde termijn indienen zienswijzen.
• Week 45-46: Voorbereiding definitief besluit.
• Week 47: definitief besluit door college, bekendmaking en verzending naar Raad van State.
• Daarna afhankelijk van snelheid Raad van State uitspraak.
• Uitvoering.

Het complete pakket van maatregelen bestaat uit:
• Het openstellen van de Prins Hendriklaan, met uitsluiting van vrachtwagens.
• Inrichting Prins Hendriklaan conform richtlijnen Duurzaam Veilig.
• Het openstellen van de Maximalaan.
• Snelheidsremmende middelen op basis van hergebruik en beperkte financiële middelen.
• Telslangen op de belangrijkste wegen om te monitoren en te evalueren.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden