Nieuw sportcentrum Ermelo met binnenzwembad weer een stapje dichterbij

Verantwoordelijke wethouder Leo van der Velden spreekt over een belangrijke stap.
Foto: Archief Grietje-Akke de Haas

“Een belangrijke stap”, noemt wethouder Leo van der Velden het ter inzage leggen van het Ontwerpbestemmingsplan voor een nieuw Sportcentrum met binnenzwembad op sportpark De Zanderij. Van der Velden zegt zeer content te zijn over de laatste inloopbijeenkomst op 30 januari 2019, waar hij vooral geïnteresseerden ontmoette en weinig weerstand.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gepubliceerd in het Ermelo’s weekblad, de Staatscourant, op de website van gemeente Ermelo en op www.ruimtelijkeplannen.nl , waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze naar voren te brengen. Het bestemmingsplan kan naar verwachting, afhankelijk van de aard en omvang van de zienswijzen, in het 4e kwartaal van 2019 worden vastgesteld.

Ter vervanging van
Om de het nieuwe sportcentrum juridisch planologisch mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan ‘Kom Ermelo’ gedeeltelijk worden herzien. Daarvoor is het bestemmingsplan Nieuw Sportcentrum Ermelo opgesteld. Het nieuwe sportcentrum van Ermelo wordt gerealiseerd ter vervanging van het huidige Sportcentrum Calluna en de wethouder Balverszaal. Hiermee meent de gemeente Ermelo voor de komende decennia weer voorzien te zijn van voldoende (binnen)sportvoorzieningen.

Archeologisch onderzoek
Voor het plan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd (bodemonderzoek, onderzoek externe veiligheid, natuurwaardenonderzoek (nader onderzoek das, vleermuizen, levendbarende hagedis en hazelworm), bodeminventarisatie, archeologisch onderzoek, akoestisch onderzoek, verkeersnotitie en explosievenonderzoek). Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van het plan. Wel moet er nog nader onderzoek naar de archeologie worden uitgevoerd, maar dit is geen belemmering voor het bestemmingsplan.

Opwaardering Oude Telgterweg 
Het project Opwaardering Oude Telgterweg zit nog in de onderzoeksfase. Hierdoor is de exacte locatie van de weg nog niet bekend. De locatie van de weg is met name van invloed op hoe de ontsluiting uiteindelijk gaat plaatsvinden. Voor de Oude Telgterweg wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld dat haarfijn moet aansluiten op het bestemmingsplan voor het nieuwe sportcentrum.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden