Wordt uitkomst rioolonderzoek Ermelo discussiepunt binnen gezinnen?

Foto: Flickr

In het riool zijn verontrustend hoge concentraties aangetroffen van Amfetamine (speed) en Methamfetamine (meth). De hoeveelheden van deze stoffen zijn zelfs relatief hoger dan in andere onderzochte gemeenten. Dat wijst een rioolonderzoek uit dat in oktober 2017 is uitgevoerd.

“Wellicht dat de resultaten van dit rapport tot een discussie over drugsgebruik leiden binnen gezinnen in Ermelo”, zei burgemeester André Baars vandaag, donderdag 24 mei.

Geen handvatten
Want verdere handvatten geven de gegevens van het onderzoek namelijk niet om te interpreteren en er vervolgens actie op te ondernemen. Het rioolonderzoek toont namelijk niet het type drugsgebruiker aan, de locaties van het gebruik, de mate of frequentie, de reden van gebruik, net zo min als de samenhangende problemen.

Gebruik drugs in Ermelo
Met de maatschappelijke organisaties is gesproken over de resultaten van het onderzoek. dat zijn de GGD, Politie, Medicamus en Tactus verslavingszorg, Welzijn Ermelo, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Icare. Deze organisaties erkennen het gebruik van drugs in Ermelo, zonder dat er bij hen signalen bekend zijn dat het gebruik meer is dan elders.

Extra budget
Desalniettemin wil het college van burgemeester en wethouders jaarlijks extra budget uittrekken van 37.500,00 euro voor verslavingspreventie. “Want”, zei burgemeester Baars, ‘op het gebied van openbare orde gebeurt al veel. Als we kunnen pakken we de drugsdealers op.”

Het college zet in op de volgende aanpak:

  • Versterken contacten Tactus met Handhaving en Politie.
  • De politie signaleert veel, maar kan als er geen strafbaar feit is niet optreden. De politie neemt bij zorgen over een jongere contact op met Tactus zodat samen ingezet kan worden om te voorkomen dat jongeren een verslavingsproblematiek ontwikkelen. Zo ontstaat inzicht in elkaars wereld en kunnen partijen met elkaar het gesprek voeren over een juiste en tijdige signalering/professionele consultatie.
  • Het thema drugs wordt in het Sociaal team een vast agendapunt met als doel om tijdige signalering en de vinger aan de pols te houden als preventiepartners.
  • Ten aanzien van jeugd tot 18 jaar en hun ouders gaan Tactus en het Centrum voor Jeugd en Gezin zo nauw mogelijk samenwerken op het thema drugs via casuïstiek overleggen.
  • Wethouder publieke gezondheid, Hans de Haan, bespreekt de resultaten met het bestuur van het voortgezet onderwijs met als doel om het aanbod van Tactus te verbreden.
  • Vanaf 2018 verschuift Tactus haar werkzaamheden op basis van lokale ontwikkelingen. Niet alleen gericht op jeugd tot 18 jaar en specifieke doelgroepen zoals jongeren met psychische – of gedragsproblemen of kinderen van verslaafde ouders maar ook jongeren tussen 18-25 jaar en ouderen. Inzet beweegt mee met de ontwikkelingen.
  • Bij scholen die voortgezet (speciaal) onderwijs aanbieden worden monitorgesprekken aangeboden om de actuele situatie in kaart te brengen en met school te bespreken. Op basis hiervan wordt preventieve maatwerkactiviteiten aangeboden (Gezonde school aanpak). Onlangs zijn al enkele gesprekken gevoerd over diverse casussen. Deze hebben er reeds toe geleid naar geïndiceerde preventie.
  • Voor 18-plussers wordt in 2018 verder verkend met samenwerkingspartners hoe inzet voor deze doelgroep nader wordt vormgegeven.
  • Tactus biedt sinds 1 januari 2018 een preventief programma aan gericht op het creëren van inzicht en bewustwording bij 18-plussers.
  • Ten aanzien van kinderen van verslaafde ouders worden contacten gelegd met Welzijn Ermelo rond de doelgroep mantelzorgers (dus enerzijds omdat ze een risicogroep kunnen vormen, anderzijds in een gezinssituatie een signaalfunctie kunnen hebben.)

Het rioolonderzoek naar drugs was in opdracht van de gemeenteraad die dit in april 2017 afdwong met een motie.

 

 

 

 

Reacties

article
36505
In het riool zijn verontrustend hoge concentraties aangetroffen van Amfetamine (speed) en Methamfetamine (meth). De
https://ermelo.nieuws.nl/gemeenteberichten/20180524/wordt-uitkomst-rioolonderzoek-ermelo-discussiepunt-binnen-gezinnen/
2018-05-24T19:55:56+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/109/2018/05/24195449/21EN-Rioolonderzoek.jpg
Gemeente